RYBNIČNÍ SOUSTAVA PERŠLÁKU

Nakonec je třeba zmínit se také o soustavě peršláckých rybníků. Celá soustava rybníků a rybníčků ve vsi je napájena vodotečí tzv. Vojířovského potoka, který pramení severně od osady Smrčná (na prameništi byl nedávno vybudován „vzdušný“ rybník (= rybník napájený jen dešťovými srážkami bez přítoku). Malé, dnes liž skoro definitivně zarostlé a zmizelé vodní plochy na severu a jihu katastru jsou na bezejmenných potůčcích, vlévajících se do Koštěnického potoka na severu a pohraničního Červeného potoka na jihu.

Nejstarší a největší je Novomlýnský rybník, spojený už se středověkým založením původní osady. Historické prameny uvádějí na Koštěnickém potoce – Hostici ještě další rybník zvaný Hostík, který měl údajně ležet pod Novomlýnským rybníkem – žádné stopy po něm ale nejsou patrné a nenajdeme ho ani v nejstarších mapách. Plocha rybníka je cca 7,3 ha a je součástí oploceného soukromého areálu lesního hotelu Peršlák. Na hrázi byla v nedávné době zřízena malá vodní elektrárna a jakési (poněkud úsměvné) „muzeum železné opony“, sestávající z několika metrů drátěného zátarasu, několika betonových protitankových zábran a cedulí „Pozor – státní hranice“ a „Hraniční pásmo – vstup zakázán“ – to vše jako výsledek kreativity majitelů Waldhotelu Peršlák.

Asi poměrně krátce po Novomlýnském rybníce byl zřízen stávající Návesní rybník v Peršláku v západní části obce. Další menší rybníky byly v historii vsi zřízeny na menších vodotečích na severním a jižním okraji katastru – severní rybníček býval ještě nedávno funkční, v posledních letech je však bez údržby a téměř se změnil jen v zarostlou mokřinu. Podobně je na tom místo s někdejšími rybníčky jižně od signálky, které připomíná jen jejich zarostlý zbytek v lesním porostu bez přístupové cesty. Podobný osud má i bývalý rybníček Edel ve východní části katastru, který býval na potůčku za domem č.p. 91 – i na jeho místě dnes nalezneme pouze více zamokřené místo na okraji doprovodné zeleně kolem stávající vodoteče. Menší rybníček je patrný na leteckém snímku z roku 1954 u Mlátkova mlýna – dnes je na soukromém oploceném pozemku - opravený a oproti původnímu rozšířený.

Ale aby nebylo vše tak černé – ve vsi vznikla v posledních letech řada nových rybníků, rybníčků a vodních ploch. Tři nové vodní plochy vznikly v prostoru vytěžené pískovny u bývalého Mlátkova mlýna. V roce byla v rámci úpravy ústředního prostoru vsi, kde dříve bývala houština se stále obnovovaným náletem, zřízena kaskáda čtyř nových rybníčků, které daly středu obce zcela nový charakter. Po rekonstrukci statku č.p. 12 se noví majitelé zasloužili o obnovení bývalého rybníčku v západním cípu ústředního prostoru a počet nových vodních ploch v centru obce se tak (kromě návesního rybníka) zaokrouhlil na 5. V nedávné době byl obnoven a rekonstruován také „žabí“ rybníček při zadní cestě od lípy k penzionu Medvědí paseka a přibyla k němu nová menší voní plocha. Spolu s dalšími podobnými drobnými vodními plochami na soukromých zahradách domů č.p. 4, 5, 38, 44 a 87 je tedy v současnosti v katastru obce celkem 18 rybníků a rybníčků.

Obr: současné a zaniklé rybníky Peršláku (pro větší obr. klikněte pravým tlačítkem a zadejte zobrazit)