ZÁSAHY DO STAVEBNÍHO FONDU A PŮDORYSU VESNICE

Větší změny (kromě zboření již zmiňovaných okrajových částí zástavby a bývalých „pazderen“) nastaly jižně od peršláckého Návesního rybníka, kde byl zbořen původní statek nepravidelného půdorysu č.p. 26 severně od cesty a potoka proti roubence č.p. 25 (jeho stopy jsou ještě patrné na leteckém snímku z roku 1954) a zbořena byla také velká část původně rozsáhlého statku č.p. 23 a vedle stojící pazderna č.p. 24 před roubenkou. Ubourána byla také část statku č.p. 26 a dům č.p. 64, stojící naproti na druhé straně cesty.

Ve střední části vesnice byl zcela přestavěn původní statek č.p. 39 a nahrazen moderním rodinným domem, zmizel původní statek č.p. 42, z nějž zůstala jen stodola, přestavěná na rekreaci (dnes č.p. 40) a zbořen byl také dům č.p. 43 v místě vedle dnešních „apartmánů Elizabeth“. V letošním roce (2019) byla zbořena historická část statku č.p. 41 a bohužel nahrazena tvarově a měřítkově nevhodnou a v  centru vsi cizorodou novostavbou. V jižní části ústředního prostoru obce byly zbořeny původní domy č.p. 19, a 54 – bývalá pazderna mezi č.p. 21 a 18, ubourána byla východní část statku č.p. 20. Ještě v meziválečném období byla původní malá kaplička nahrazena novou kaplí původně zasvěcenou sv. Andělům strážným, nyní sv. Jiljí na obecních pozemcích v západním cípu ústředního prostoru vsi, kde se stala pěknou – i když ne původní – dominantou vsi.

Obr: výřez letecké ortofotomapy z roku 1954

Zajímavým a názorným dokladem o původním půdorysu vsi a poválečných změnách je letecké snímkování z roku 1952, které sice nezachycuje obec v největším rozkvětu v meziválečném období, ale celá řada později zbořených objektů je tu patrná. Co přímo uhodí do očí ve srovnání se současným stavem je podíl nezalesněných zemědělsky využívaných pozemků, který je oproti současnému stavu až neuvěřitelný a v podstatě odpovídá stavu, jak jej zachycuje snímek Stabilního katastru před polovinou 19. století. V jižní, dnes v převaze zalesněné části katastru, je již dobře viditelná přímá trasa ženijního zátarasu mezi kasárnami pohraniční stráže na Nových Mlýnech a rotou u rybníka Blanko. Zajímavým prvkem je v této souvislosti věnec zákopů, obklopujících ze všech stran budovu roty na Nových Mlýnech, linie bývalých zákopů jsou dodnes patrné i na dalších místech – na jižním okraji Roubíčkova lesa, na kraji lesa jižně od vlnovky silnice na Bystřici nebo v lesíku na návrší severně od úseků této silnice směrem k Peršláku – impregnovaná výdřeva „štelunků“ je zde místy zachována i po více než 60 letech.

Obr: katastr obce na letecké ortofotomapě z roku 1952