SCHEMA PŮDORYSU VESNICE Z KRONIKY ADOLFA GEISTA

Tento půdorysný plán zpracoval místní rodák a pamětník původního stavu pan Adolf Geist ve své kronice „Chronik der Gemeinde Böhmisch Bernschlag“, vydané v Haugschlagu v roce 2002.

Ručně kreslený plán, zachycující schematicky půdorys obce včetně cest, lesů, vodních toků a ploch rybníků, zobrazuje především vzájemné vztahy a polohu jednotlivých domů – sice bez geodetické přesnosti, ale zato v téměř úplném výčtu (chybí jen č.p. 85 a 86) a zejména jejich vzájemnou polohu, podle které lze zpravidla dohledat skutečné umístění zbořených domů v přesnějších katastrálních mapách z 50. a 60. let. Plánek rovněž označuje domy, které byly v minulosti zbořeny a aktuálně neexistují. Pro rekonstrukci půdorysu vsi, zejména pro určení popisných čísel zbořených domů byl tento podklad mnohdy klíčový.