CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU

Takzvaný stabilní katastr byl soubor údajů o veškerých pozemcích a půdním fondu, pořízený v Rakousko – Uhersku (v jeho západní části) v 1. polovině19. století. Katastr byl zpracován do poměrně přesného měřického podkladu, který se stal východiskem po určování pozemkových daní. Měl to být podklad trvalý, proto nesl název „stabilní“.

Právním podkladem pro pořízení stabilního katastru byl patent císaře Františka I. Z prosince 1817 o dani pozemkové a vyměření půdy. Po vytýčení hranic pozemků bylo prováděno jejich přesné trigonometrické zaměření, přičemž základním celkem byla katastrální obec.

V Čechách probíhalo měření v letech 1826 – 1830 a 1837 – 1843. Vznikly tak mapy v měřítku 1:2880, kde jedno rakouské jitro (korec) v terénu bylo rovno jednomu čtverečnímu palci na mapě. Jeden povinný exemplář map – tzv. „císařský otisk“ byl uložen a archivován v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Po rozpadu Rakouské říše byly otisky Českých zemí předány do československých archivů, v současné době jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru ČÚZK. Mapy jsou dostupné na https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html .

Mapy byly kresleny tuší na čtvrtkách a ručně kolorovány podle jednotné legendy – např. pole jsou okrová (barveno čajem), lesy šedé, pastviny světle zelené, louky středně zelené, parky a zahrady sytě zelené. Kamenné nebo cihelné domy jsou vybarveny červeně, dřevěné žlutě, tmavě červené jsou veřejné budovy, kostely, školy apod. Cesty jsou zpravidla hnědé, tzv. císařské silnice růžové, vodní plochy a toky světle modré. U jednotlivých pozemků jsou vyznačena jejich parcelní čísla.

Mapy katastru jsou většinou rozděleny na několik dílů, přičemž na jednom listu je název katastru (obce) a grafické měřítko, na deskách byl zakreslen klad jednotlivých listů. Hranice sousedních katastrů byly barevně lemovány a mapa byla doplněna popisem s názvy sousedících katastrů.

Pro Peršlák – Bernschlag in Böhmen byl císařský otisk pořízen v roce 1828 a je tak jedním ze základních podkladů pro zkoumání původního půdorysu vesnice.

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILÍHO KATASTRU PERŠLÁK (mapa se otevře po kliknutí na odkaz dole)

PERŠLÁK_CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU_1828.pdf