• HISTORIE NOVOBYSTŘICKÉHO PIVOVARU

Vaření piva v Nové Bystřici má svojí dlouholetou a nesporně zajímavou tradici. Právo várečné zde bylo patrně již v období před vypálením Bystřice Janem Žižkou v roce 1420, privilegium mílového práva pro vaření piva poté obnovil Wolfgang I. Krajíř z Krajku roku 1482. V roce 1610 postavil tehdejší vlastník panství Radslav Kinský ze Vchynic nový panský pivovar a zároveň přinutil bystřické právovárečníky, aby se svého privilegia vzdali a odebírali pivo z jeho pivovaru.

Současná dochovaná stavba pivovaru pochází z roku 1817, kdy ho nechal postavit severně od zámku baron Anton Hochberg z Hennersdorfu, tehdejší vlastník panství Nová Bystřice. Tento pivovar byl potom v provozu až do roku 1928, poté co se zde přestalo vařit, sloužil objekt až do roku 1945 jako sklad budějovického a později znojemského pivovaru.

Obr: bývalý pivovar Nová Bystřice č.p. 307 u autobusového nádraží - zdroj památkový katalog NPÚ

Budova bývalého pivovaru č.p. 307 byla v roce 2011 prohlášena nemovitou kulturní památkou, od roku 2014 figuruje v Programu regenerace městské památkové zóny a po dílčích krocích se realizuje jeho rekonstrukce.

V současnosti funguje provoz pivovaru v objektu bývalé továrny Heinisch a Keil (později Alma) č.p. 136 – vaření piva bylo obnoveno v roce 2018 – viz http://www.pivovarnovabystrice.cz/#!tab-services

Detailní popis historie novobystřického vaření piva včetně exkurzu po bývalých bystřických hospodách a výčepech pěkně popisuje ve svém článku v Měsíčním zpravodaji novobystřických občanů z října 2017 Mgr. Vladislav Sotona – viz odkaz na *.pdf soubor dále. (otevře se po rozkliknutí)

HISTORIE NOVOBYSTŘICKÉHO PIVOVARU.pdf